അസ്സലാമു അലൈക്കും
www.hubburasool.net എന്ന സൈറ്റില്‍ ചില വര്‍ക്കുകള്‍ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ക്ഷമിക്കണം എന്ന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.